Infrastruktur og mobilitet

Det vil vi:


• Styrke og effektivisere mobiliteten på Fyn og mellem landsdelene med et grønt aftryk


• Sikre, at vi har tydelige fælles fynske prioriteringer på  – vi taler med fælles fynsk stemme i forhold til at fremme fynske interesser


• Arbejde for at sikre velfungerende digital infrastruktur til alle fynske borgere og virksomheder

God infrastruktur er en forudsætning for udvikling og vækst. Infrastruktur bærer vores samfund, uanset om vi taler om forsyning som energi og el, digital infrastruktur eller transport og mobilitet. Det er afgørende, at der skabes fremtidsorienteret udvikling af infrastrukturen, så den understøtter både erhvervsliv og moderne liv i både byer og på landet. Samtidig er det vigtigt, at både energi og mobilitet på Fyn er grøn og bæredygtig.


Grøn mobilitet handler om at gøre det nemmere at bevæge sig effektivt rundt på Fyn på den mest miljøvenlige måde. Det skal være attraktivt at væl¬ge kollektiv transport, samkørsel eller cyklen frem for at springe ind i bilen pr. automatik. Med bedre cykelinfrastruktur skal Fyn blive kendt for bære¬dygtig hverdagscyklisme – og cykelturisme.


Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid skal bidrage til at gøre Fyn CO2 neutral, og her er omstilling til grønnere drivmidler i transporten af¬gørende. Der skal fokus på transport af grøn energi og den infrastruktur, der muliggør det.
Der skal store greb til at sikre både bedre mobilitet og erhvervslivets vækstvilkår samtidig med, at mil¬jøet forbedres og CO2-udledningen reduceres. Det gør vi med smarte investeringer i såvel den fysiske som den digitale infrastruktur, mens vi styrker den grønne mobilitetsevne og åbner nye muligheder for borgere, pendlere og virksomheder på hele Fyn og øerne.

Kontakt

 

Henrik Hagelskjær
Chefkonsulent

 

Tlf.: 20 45 04 84
E-mail: hha@byregionfyn.dk

 

Teis Løgstrup Bro
Chefkonsulent

 

Tlf.: 92825424
E-mail: tlb@byregionfyn.dk

Indsatser 

 

Mobil- og bredbåndsdækning på Fyn 

Indsatsen for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne er operationelt forankret i Fyns Samarbejdsforum for Digitalinfrastruktur. Strategisk er målsætningen at ingen områder, borgere eller virksomheder skal efterlades med dårlig dækning. Det betyder at der arbejdes ihærdigt på at lukke alle huller. Arbejdet sker i hver kommune med branchen og myndighederne, mens den politiske indsats koordineres via Byregion Fyn.

Projekt indsats: FSDI – Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur

I ‘Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur’ samarbejder Byregion Fyn med Region Syddanmark om at forbedre den digitale infrastruktur.

Projekt

Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI) skal samle de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur i et operativt forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte konkrete indsatser vedr. bredbånds- og mobildækning. FSDI vil i arbejdet søge en tættere dialog og samarbejde med branchen, så man sammen kan sikre den nødvendige udvikling.

FSDI har en ambition om at skabe reel fremdrift i udbygningen af bredbånds- og mobilitetsinfrastruktur på Fyn og vil derfor som udgangspunkt behandle de to typer digital infrastruktur separat. Det fynske samarbejdsforum vil fungere som subregionalt forum, der sikrer Fyn fælles stemme og strategiske tilgang, men forummet erstatter ikke lokale og igangværende initiativer. Disse skal derfor fortsat fastholdes og understøttes i de enkelte kommuner.

Læs kommissorium for samarbejdet her

Læs bruttoliste over samarbejdsopgaver her

 

 

Mere information om FSDIs indsats

 

Målsætning

 

Bredbåndshastighed på minimum 100/30 Mbits i 2020, mobildækning på minimum 4G i 2020.   

Strategisk grundlag

Strategi FYN 2018-21

Regional udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og Byregion Fyn (af 2017).  

 
Deltagere

FSDI repræsenteres ved de fynske kommuners IT-chefer og medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur. 

 

Kontaktperson(er)

Sara Rosager Mortensen

Projektleder

Assens Kommune, IT- og Velfærdsteknologi

+ 45 30579039

Sromo@assens.dk

 

Henrik Hagelskjær

Chefkonsulent

Byregion Fyn sekretariatet +45 20 45 04 84

hha@byregionfyn.dk

Det Fynske S-tog 

 

Lige nu er der et vindue for at styrke den regionale togdrift på Fyn, vinduet falder sammen med realiseringen af den første etape af timemodellen, etableringen af et nyt spor på Vestfyn, åbningen af Femern forbindelse (godstransport) og DBSs køb af nye tog. Dette gør, at der netop nu er en chance for at etablere det fynske S-tog, som ikke vil være der senere, når de nationale ændringer et trådt i kraft.

Formålet med de Fynske S-tog er at forbedre den kollektive trafik, øge mobiliteten, reducere CO2 udledningerne ved transport og binde Fyn bedre sammen for fremtidens vækst og omstilling på Fyn.

Målet er en hyppig og stabil regionaltogsdrift på Fyn, som binder Fyn og øerne sammen og sikrer at den regionale og landsdække togtrafik hænger sammen på Fyn og i Danmark.

 

Kontaktinfo: Henrik Hagelskjær hha@byregionfyn.dk

Styrkelse af cyklismen på Fyn og Øerne 

 

Cykelfremme er en del af infrastrukturområdet, hvor der er sat mål for fynboernes brug af cyklen. Her er politisk ønske om mere grøn mobilitet, mere generel sammenhæng i hele infrastrukturen og for cyklismen. Fynboerne skal i stigende grad genfinde cykelglæden og flere skal indtage cykelstierne – både som pendlere og i fritiden/ferien. Der skal flere børn og unge på cykel til skole og uddannelse, og flere voksne, der cykler – også til arbejdet. Og langt flere pendlere skal vælge elcyklen frem for bil nr. 2. Desuden skal cykelinfrastrukturen være med til at tiltrække flere grønne turister.  

 

Organisering Cykelforum Fyn
Arbejdet med styrkelse af cyklismen på Fyn og Øerne sker bl.a. i kommunerne, Byregion Fyn og Destination Fyn. Samarbejdet på tværs af kommunerne er operationelt forankret i Cykelforum Fyn.

Cykelforum Fyn er dannet som et operativt forum i regi af Byregion Fyn. Det er et tværkommunalt forum med faglige medarbejdere fra infrastrukturområdet fra de fynske kommuner samt repræsentanter fra Region Syddanmark, Destination Fyn og Byregion Fyn-sekretariatet. Cykelforum Fyn er ledet af en projektleder og har koordinerende, administrativ understøttelse fra Byregion Fyn.  

 

Cykelforum Fyn arbejder med udmøntningen af Byregion Fyns politiske og strategiske målsætninger på cykelområdet, og forummet skal finde løsninger og initiere konkrete indsatser til styrkelse af cykelinfrastrukturen på Fyn og generel cykelfremme. Cykelforum Fyn arbejder med ambitionen om at skabe fremdrift i udbygningen af cykelinfrastrukturen ved tværgående samarbejde på Fyn og Øerne, men også i nationale sammenhænge med vigtige parter som ministerier, Vejdirektoratet, Cyklistforbundet, Cykelambassaden, Dansk Cykelturisme samt nationale netværksfora som Det Kommunale Cykelfagråd, hvor det kan bidrage til at opgaven løses og skaber bedst mulige rammevilkår og udviklingsmidler til at styrke cyklismen på Fyn og Øerne.  

 

Cykelforum Fyn vil arbejde som andre fynske fora med én fælles stemme og fælles strategisk tilgang. Forummet erstatter ikke lokale, igangværende initiativer, som fastholdes og understøttes i de enkelte kommuner.

  

Kontaktinfo: Mette Mathiasen mema@destinationfyn.dk 

Signaturprojekt Cykelknudepunktsnetværk 

 

Fyn og Øerne er blevet udvalgt til at være første hele landsdel, der skal udvikle en helt ny måde at skilte cykelruter på i Danmark. Det kaldes cykelknudepunktsnetværk og stammer fra Belgien og Holland, hvor de har rigtig gode erfaringer med skiltningen. Cykelknudepunktsnetværket giver rekreative cyklister mulighed for at planlægge lige netop den cykeltur, de ønsker, og aktører kan lave skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. Strækningerne placeres ud fra gode cykeloplevelser, nærhed til natur, overnatningssteder, attraktioner, faciliteter og andre interessante steder. Netværket vil bestå af mindre loops/rundture.

 

Strækningerne på Fyn og Øerne er udpeget i 2023 og der arbejdes på at finde midler til fysisk skiltning i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme i 2024.